Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de medisch pedicure
en de cliënt waarop de medisch pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen medisch pedicure
De medisch pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en
de code voor de voetverzorger. De medisch pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt
inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling. 

3. Afspraken
De cliënt en de medisch pedicure moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 18 uur voorafgaande aan de afspraak aan de pedicure melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden
door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de pedicure het gehele
honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen vermeerderd met
administratiekosten.
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de
pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium
berekenen.
4. Betaling
De medisch pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De
gemelde prijzen zijn inclusief btw. De medisch pedicure vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de
ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de
aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
Bij in gebreke blijven van betaling , kan de medisch pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning,
het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten
komen zullen geheel voor eigen rekening komen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de medisch pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medisch pedicure
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
De medisch pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem
en/of op een klantenkaart. De medisch pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt
volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
6. Geheimhouding
De medisch pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft
medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt
indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de medisch pedicure verplicht
is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
De medisch pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de medisch
pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De medisch pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
eigendommen van de cliënt. De medisch pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De medisch pedicure
is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via
de brancheorganisatie Provoet.
De medisch pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De medisch pedicure meldt diefstal bij de politie.
8. Garantie
De medisch pedicure geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee
weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.
• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft
opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de medisch pedicure.
De medisch pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht
gegrond is, zal de medisch pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar
maakt. Indien de medisch pedicure en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het
geschil voorleggen aan de wetgever, mediator of de klachtencommissie waarbij de medisch pedicure is
aangesloten.
10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medisch
pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de medisch pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst